Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mindlift learning

 

Breathwork Masterclass BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89450884 en is gevestigd aan de Duurstedelaan 79, 3525AN Utrecht. De klantenservice is bereikbaar op nummer 0850161492 op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.

 

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 4. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Mindlift learning.
 5. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 6. Diensten: de diensten die Mindlift learning aanbiedt zijn diensten op gebied van coaching, online cursussen, workshops, trainingen en meer.
 7. Producten: het product dat Mindlift learning aanbiedt is het boek “Mindlift. Mentale Fitness voor het Moderne Brein”.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Mindlift learning terzake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten of product.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. De website die door Mindlift learning gebruikt wordt is https:// www.mindlift.com.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mindlift learning, elke overeenkomst tussen Mindlift learning en Opdrachtgever en op elke dienst die door Mindlift learning wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mindlift learning aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Mindlift learning is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 1. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Mindlift learning is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet uitdrukkelijk niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Mindlift learning gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. De aanbiedingen van Mindlift learning zijn vrijblijvend. Mindlift learning is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Mindlift learning het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Mindlift learning gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Mindlift learning niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van Mindlift learning zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mindlift learning niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Mindlift learning heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Mindlift learning, zal Mindlift learning de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Mindlift learning niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Mindlift learning is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Mindlift learning aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is in beginsel niet van toepassing op de retraite.
 6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht inzake een lezing annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, alsmede tenminste 50% van de overeengekomen prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

 

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Mindlift learning een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Mindlift learning kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Mindlift learning ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst tussentijds op te zeggen. Opdrachtgever zijnde een consument, kan een overeenkomst tot 48 uur voor aanvangsdatum van een cursus kosteloos annuleren. Hierna wordt tenminste 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 5. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Welk bedrag vermeerderd kan worden met door Mindlift learning gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten, alsmede kosten voor de locatie en andere kosten welke voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen.
 6. Zowel Opdrachtgever als Mindlift learning kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Mindlift learning nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding

 

Artikel 6 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Mindlift learning is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Mindlift learning gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf exclusief btw. Voor consumenten wordt de prijs inclusief btw getoond. Indien Mindlift learning op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, of op verzoek van Opdrachtgever erop een externe locatie, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever.
 2. Indien sprake is van spoed, of Mindlift learning op aanwijzingen van Opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
 3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Mindlift learning een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Mindlift learning gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 6. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Mindlift learning te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Mindlift learning. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Mindlift learning een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 8. Indien expliciet overeengekomen dient Opdrachtgever het verschuldigde bedrag per vooruitbetaling te voldoen alvorens Mindlift learning een aanvangt maakt met de dienstverlening.

 

Artikel 8 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Mindlift learning zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Mindlift learning meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Mindlift learning zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Mindlift learning niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Mindlift learning, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mindlift learning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mindlift learning worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mindlift learning zijn verstrekt, heeft Mindlift learning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Mindlift learning is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Mindlift learning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Mindlift learning is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien door Mindlift learning of door Mindlift learning ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 10 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Indien sprake is van vervanging van een deelnemer, in verband met onvoorziene omstandigheden van de deelnemer en/of Opdrachtgever, dient Opdrachtgever Mindlift learning hierover zo spoedig mogelijk in te lichten.
 2. Opdrachtgever dient zich te houden aan het minimum en maximum aantal deelnemers voor de betreffende dienst. Indien sprake is van te weinig deelnemers kan de betreffende dienst geannuleerd worden door Mindlift learning. De dienst kan indien mogelijk verplaatst worden naar een andere datum en/of locatie. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt Opdrachtgever reeds betaalde gelden retour.
 3. Opdrachtgever dient indien expliciet overeengekomen, op eerste verzoek van Mindlift learning zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van de gevraagde faciliteiten (zoals een representatieve ruimte, beamer, flipover etc.).

 

Artikel 11 Voorwaarden Retraite

 1. Op de dienstverlening van de retraite is de reisovereenkomst van boek 7, titel 7A van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 2. Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de Retraite zolang het aanbod geldig is. Er kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden waaraan Opdrachtgever dient te voldoen.
 3. In overleg met Mindlift learning kan de reisovereenkomst gewijzigd worden. Indien hieraan kosten verbonden zijn, wordt dit zo spoedig mogelijk door Mindlift learning aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Wijziging is slechts mogelijk tot uiterlijk een maand voor de aanvangsdatum tenzij door Mindlift learning anders aangegeven.
 4. Het kosteloos annuleren van de reisovereenkomst is slechts mogelijk tot één maand voor de aanvangsdatum. Hierna kan tot twee weken voor aanvang de overeenkomst geannuleerd worden met een maximale restitutie van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien Opdrachtgever nog niet het volledige bedrag heeft voldaan, dient hij in overleg te treden met Mindlift learning over enige restitutie.
 5. Tijdens de retraite kunnen er activiteiten georganiseerd worden. Indien Opdrachtgever last heeft van gezondheidsklachten, of sprake is van medicijnengebruik en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de deelname aan de activiteiten, dient Opdrachtgever dit tijdig aan Mindlift learning te melden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deelname aan deze activiteiten. Alle schade die Opdrachtgever lijdt tijdens de retraite ten gevolge van het niet melden van relevante informatie, komt uitdrukkelijk voor risico en rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Mindlift learning of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Mindlift learning recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Mindlift learning bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Mindlift learning gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Mindlift learning spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Mindlift learning.

5.De aard van de werkzaamheden van Mindlift learning brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Mindlift learning nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Mindlift learning.

 1. Indien Opdrachtgever een product heeft gekocht van Mindlift learning, is Opdrachtgever slechts gerechtigd het boek retour te zenden indien het boek in goede staat verkeerd, zonder beschadigingen. Een Koper kan slechts gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen 14 dagen nadat hij de aankoop heeft gedaan.

 

Artikel 13 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Mindlift learning geleverde zaken, blijven eigendom van Mindlift learning totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Mindlift learning gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Mindlift learning zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Voor het geval dat Mindlift learning zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Mindlift learning of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mindlift learning zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. Mindlift learning heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Mindlift learning. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Mindlift learning de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Mindlift learning worden vergoedt door Koper.

 

Artikel 15 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Mindlift learning gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Mindlift learning de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@mindlift.com.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Mindlift learning verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Mindlift learning tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Mindlift learning op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Alle informatie verkregen in het kader van de overeenkomst wordt vertrouwelijk en met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld.

 

Artikel 16 Opschorting

1.Mindlift learning heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2.Mindlift learning is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Mindlift learning is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 17 Overmacht

 1. Mindlift learning is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Mindlift learning wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Mindlift learning, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Mindlift learning zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Mindlift learning buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 18 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Mindlift learning leidt tot aansprakelijkheid van Mindlift learning, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
 2. Mindlift learning is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Mindlift learning geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Mindlift learning per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Mindlift learning is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Mindlift learning is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 6. Mindlift learning staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Mindlift learning verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Mindlift learning sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Mindlift learning vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mindlift learning binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Mindlift learning en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Mindlift learning opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Opdrachtgever dient het advies en/of rapportage op verzoek van Mindlift learning te vernietigen. Bij schending hiervan is Mindlift learning gerechtigd de door hem geleden schade, zowel materieel als immaterieel te verhalen op Opdrachtgever.
 3. Indien Mindlift learning op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Mindlift learning zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Mindlift learning niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Mindlift learning en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 20 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Mindlift learning berusten uitsluitend bij Mindlift learning en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Mindlift learning rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mindlift learning en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Mindlift learning opgeleverde zaken, dient Mindlift learning expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Mindlift learning rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Mindlift learning, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 15.000,- euro (zegge: vijftienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.
 5. Mindlift learning kan ten behoeven van promotie- en reclamedoeleinden foto’s van de door hem geleverde diensten maken en publiceren op zijn website en/of social media kanalen.

 

Artikel 21 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Mindlift learning verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Mindlift learning van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Mindlift learning voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Mindlift learning opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Mindlift learning verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Mindlift learning of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@mindlift.com met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Mindlift learning de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Mindlift learning zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Mindlift learning en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Mindlift learning kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Mindlift learning en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest